Sprawa dotyczyła spółki, która wykazała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 25 dni. Wraz z deklaracją przedłożyła wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu nadwyżki.

Fiskus przedłużył jednak spółce termin dokonania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wskazując, że w stosunku do spółki została wszczęta kontrola podatkowa.

Zdaniem spółki, postanowienie o przedłużeniu zwrotu zostało wydane z naruszeniem przepisów ustawy o VAT. Zdaniem spółki, skuteczne przedłużenie terminu do zwrotu różnicy podatku VAT możliwe jest jedynie przed upływem terminu do zwrotu. W jej ocenie, chwilą przedłużenia terminu jest data skutecznego wprowadzenia do obrotu prawnego postanowienia o przedłużeniu terminu, czyli data jego doręczenia.

W tej sprawie termin do dokonania zwrotu nadwyżki podatku VAT upływał 10 stycznia 2015 r., tj. po 25 dniach licząc od dnia złożenia deklaracji podatkowej VAT-7 za listopad 2014 r. A postanowienie o przedłużeniu zwrotu podatku zostało doręczone spółce 16 stycznia 2015 r., a więc już po upływie ustawowego terminu na dokonanie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego.

Fiskus nie zgodził się z tym zarzutem, wskazując, że chwilą przedłużenia terminu zwrotu podatku jest data wydania postanowienia, a nie chwila jego doręczenia.

Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu. Sąd wskazał, że w orzecznictwie sądów administracyjnych istnieje rozbieżność, czy chwilą skutecznego przedłużenia zwrotu jest wydanie postanowienia w tym przedmiocie, czy też jego doręczenie. Według WSA chwilą przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy o VAT jest data skutecznego wprowadzenia do obrotu prawnego postanowienia przedłużającego termin, czyli data jego doręczenia lub ogłoszenia. Według sądu, z momentem doręczenia powstają skutki prawne dotyczące zarówno organu podatkowego, jak i strony postępowania. Brak skutecznego doręczenia decyzji lub postanowienia oznacza, iż w obrocie prawnym ich nie ma. W konsekwencji strona nie może skorzystać ze środka zaskarżenia takiego aktu. Data wydania decyzji informuje jedynie, iż w dniu tym sporządzona została decyzja, pozwala też ustalić, w jakim stanie prawnym i faktycznym zapadło rozstrzygnięcie w sprawie.

Dlatego według sądu, w niniejszej sprawie postanowienie naczelnika urzędu skarbowego z 9 stycznia 2015 r. w sprawie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającego z deklaracji VAT-7 za listopad 2014 r. do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia w ramach czynności sprawdzających, zostało doręczone spółce 16 stycznia 2015 r., to jest po upływie 25-dniowego terminu określonego w art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. Oznacza to, iż termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającego z deklaracji VAT-7 za listopad 2014 r. nie został skutecznie przedłużony.

Wyrok WSA w Poznaniu z 10 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Po 588/15

 

Dowiedz się więcej z książki
VAT. Wybór orzecznictwa
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł