Pytanie:

Pracownicy spółki z o. o. bardzo dużo wyjeżdżają w podróże służbowe na teren Niemiec. Z podróży przywożą paragony za paliwo, faktury za noclegi, paragony za restauracje (jeżeli mają spotkania biznesowe), zdarza się, że podróżują także pociągami. Wtedy przedstawiają do rozliczenia pracodawcy bilety.
Czy spółka może wystąpić do właściwego sobie urzędu skarbowego o zwrot podatku VAT zapłaconego w Niemczech?
Jakie wydatki nie podlegają takiemu zwrotowi?
Czy jeżeli spółka uzyska zwrot, to powinna skorygować swoje koszty podatkowe w księgach o ten zwrot?

Odpowiedź:

Co do zasady podatnik może wystąpić do właściwego dla siebie urzędu skarbowego o zwrot podatku VAT zapłaconego w Niemczech.

Uzasadnienie:

Tu w pierwszej kolejności należy wskazać, że stosownie do art. 89 ust. 1h–1l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., podatnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT ubiegający się o zwrot podatku od wartości dodanej w odniesieniu do nabytych przez niego towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju, składa wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dokonanie takiego zwrotu za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego do właściwego państwa członkowskiego.
Wniosek taki jest składany za pomocą systemu e-Deklaracje i poprzez ten system przekazywany do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego, gdzie podlega sprawdzeniu. Dopiero po sprawdzeniu urząd skarbowy przekazuje taki wniosek do kraju zwrotu.

Należy pamiętać, że wniosek może złożyć podatnik, który we wnioskowanym okresie był podatnikiem podatku od towarów i usług, nie prowadził dostaw wyłącznie zwolnionych oraz nie korzystał ze zwolnienia podmiotowego.

Jak wynika z art. 9 Dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L z 2008 r. nr 44 s. 23) we wniosku do wymienionych w tym przepisie towarów i usług stosuje się kody. Są to wymienione – paliwo; wynajem środków transportu; wydatki związane ze środkami transportu (inne niż towary i usługi wymienione wyżej); opłaty drogowe i inne opłaty dla użytkowników dróg; koszty podróży, takie jak opłaty za taksówki, opłaty za transport publiczny; zakwaterowanie; żywność napoje i usługi restauracyjne; opłaty za wstęp na targi i wystawy; wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe i wydatki reprezentacyjne.

Zatem te wydatki co do zasady podlegają zwrotowi. Wniosek taki musi być złożony nie później niż do 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.
Wniosek o zwrot podatku z Niemiec składa się za okresy od kwartału do roku. Minimalna kwota zwrotu, który wnioskujemy to 50 euro (a przy wnioskach rozliczanych co kwartał 400 euro).
Zatem co do zasady podatnik może wystąpić do właściwego dla siebie urzędu skarbowego o zwrot podatku VAT zapłaconego w Niemczech.

Ewentualny zwrot podatku z Niemiec jest traktowany jako przychód z tytułu działalności gospodarczej.