Pytanie

Osoba fizyczna chce dokonać w 2015 r. darowizny samochodu osobowego firmowego nabytego w czerwcu 2004 r. Faktura i zakup był dokonany bezpośrednio na firmę osoby fizycznej.
Od jakiej kwoty płacimy VAT należny - od ceny rynkowej w momencie dokonania darowizny czy od ceny zakupu auta w 2004 r.?
Czy ma znaczenie przy darowiźnie w 2015 r. fakt czy był odliczony VAT przy nabyciu samochodu osobowego?

Odpowiedź

Jeżeli podatnik dokona darowizny samochodu osobowego, to w sytuacji gdy przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT od jego nabycia (także tylko w części), będzie musiał naliczyć VAT jak od sprzedaży (wg stawki 23 proc.). Podstawę opodatkowania należy ustalić jako cenę nabycia za jaką podatnik nabyłby samochód na dzień dokonania jego darowizny, czyli można przyjąć, że powinna to być jego aktualna wartość rynkowa.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie zaś do przepisu art. 7 ust. 2 u.p.t.u. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

  Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>

Z powyższego przepisu wynika więc, że opodatkowaniu podlega nieodpłatne przekazanie towaru na cele osobiste pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu jego nabycia. Oznacza to, że jeżeli podatnik dokona darowizny samochodu osobowego, to w sytuacji gdy przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT od jego nabycia, będzie musiał naliczyć VAT jak od sprzedaży (wg stawki 23 proc.).

Jeśli chodzi o podstawę opodatkowania, to wartość tę należy ustalić jako cenę nabycia samochodu określoną w momencie jego darowizny (art. 29a ust. 2 u.p.t.u.). Chodzi tu o taką cenę nabycia za jaką podatnik nabyłby samochód na dzień dokonania jego darowizny, czyli można przyjąć, że powinna to być jego aktualna wartość rynkowa.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego