Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 13 maja 2015 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka, która chce emitować vouchery, które będą podlegały wymianie na określone usługi i towary świadczone przez partnera. Vouchery będą oferowane klientom korporacyjnym. Klienci po zakupie voucherów będą je przekazywali osobom fizycznym. Ponadto, po uiszczeniu dopłaty gotówkowej posiadacze voucherów będą mogli wykorzystać je na droższe towary i usługi. Partner spółki zostanie zobowiązany do świadczenia usług na rzecz posiadaczy voucherów w zamian za te vouchery, zaś spółka będzie występowała, jako pośrednik w dokonywaniu płatności. Poza wymianą voucherów na środki pieniężne, współpraca ta nie będzie obejmowała żadnych usług. Spółka będzie zobowiązana do zapłaty kwot należnych partnerowi w zamian za usługi i towary nabyte przez posiadaczy voucherów. Będą to kwoty odpowiadające wartości voucherów zrealizowanych przez ich posiadaczy.

Kwestią sporną było to, czy kwoty otrzymywane przez spółkę od klientów w związku z wydaniem im voucherów, w tym jej zysk w postaci różnicy pomiędzy kwotą obciążenia klienta w zamian za wyemitowane vouchery a ryczałtem przekazanym partnerowi, podlegają VAT. Zdaniem Spółki ww. kwoty otrzymywane od klientów, w tym jej zysk, nie są otrzymywane z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu VAT i nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Fiskus się nie zgodził. Organ uznał, że spółka dokonując sprzedaży uprawnienia do skorzystania ze świadczenia wykonywanego przez inny podmiot gospodarczy (voucher), prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w sprzedaży usług pomiędzy partnerem a ostatecznymi nabywcami usług. Według fiskusa, partner będzie odbiorcą usług pośrednictwa świadczonych przez spółkę, bowiem to on uzyskuje korzyść z tytułu sprzedaży voucherów, w postaci przyszłej prawdopodobnej sprzedaży własnych usług/dostawy towarów. Natomiast prowizją spółki jest zarówno różnica między kwotą ryczałtu, którą spółka zapłaci partnerowi za zrealizowany voucher, a kwotą, którą spółka otrzyma od klienta za sprzedany i wydany voucher.

Spór po ponownym rozpoznaniu rozstrzygnął WSA w Warszawie. Sąd nie zgodził się z fiskusem i uznał, że nie można mówić, że wydanie vouchera jest świadczeniem usługi pośrednictwa na rzecz partnera, a w konsekwencji, że prowizja spółki stanowi wynagrodzenie z tego tytułu. Jak podkreślała spółka, w ramach współpracy między nią a partnerem nie ma świadczeń wzajemnych – spółka będzie emitować vouchery i oferować je klientom, a partner dokonywać na ich rzecz dostaw towarów i świadczenia usług przyjmując vouchery, jako zapłatę. Ma to charakter wspólnego przedsięwzięcia w celu pozyskania wspólnych klientów. W ocenie Sądu, nie ma tu elementu świadczenia usługi na rzecz drugiego podmiotu (usługa pośrednictwa – wynagrodzenie).

Wyrok WSA w Warszawie z 13 maja 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 759/15

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
VAT. Wybór orzecznictwa
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł