W przedmiotowej sprawie do fiskusa zgłosiła się agencja celna, która wykonuje obsługę celną, związaną z eksportem towarów poza terytorium UE. Wykonywane czynności polegają w szczególności wystawianiu dokumentów spedytorskich, konosamentów i załatwianiu formalności celnych. Przedmiotowe usługi świadczone są na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami, mających zarówno miejsce zamieszkania na terytorium kraju, jak i poza terytorium kraju.

Agencja uznała, że w przypadku świadczenia na rzecz osób fizycznych z Polski czynności, polegających na wykonywaniu usług celnych, usług pomocniczych dla eksportu a w szczególności wystawianiu dokumentów spedytorskich, konosamentów i załatwianiu formalności celnych, zastosowanie ma art. 83 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT - czyli czynności objęte są 0 proc. Z kolei czynności usług celnych wykonywanych na rzecz osób fizycznych mających siedzibę w innych krajach nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, zgodnie z art. 28b ustawy o VAT.

Według Dyrektora Izby Skarbowej stanowisko agencji jest nieprawidłowe. Fiskus podkreślił, że dla prawidłowego rozliczenia VAT istotne jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Organ zauważył, że w sytuacji, kiedy agencja celna świadczy swoje usługi również na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (podmiotów niebędących podatnikami), to zastosowanie znajduje art. 28c ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym dla osób fizycznych – niebędących podatnikami w rozumieniu ustawy jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, czyli terytorium kraju.

Dlatego też zdaniem fiskusa należało przyjąć, że świadczenie przez agencję celną przedmiotowych usług, związanych z eksportem, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT na rzecz osób fizycznych - niepodatników w rozumieniu ustawy - opodatkowane jest stawką podatku w wysokości 0 proc.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 lutego 2014 r., ITPP3/443-535a/13/BJ, LEX nr 217822

Opracowanie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego