Tak wskazał NSA w wyroku z 3 października 2014 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się bank. Bank wskazał, że oferuje klientom karty płatnicze przypisane do rachunków bankowych klientów oraz umożliwia klientom wykonywanie transakcji przy użyciu takich kart. Rozliczanie transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych jest jednak skomplikowanym i wieloetapowym procesem, który wymaga nabywania usług od innych podmiotów. Jedną z takich usług bank nabywa od MasterCard, który ma siedzibę w UE. MasterCard zarządza systemem płatniczym, który łączy wszystkie podmioty biorące udział w procesie rozliczania i autoryzacji transakcji dokonanych przy użyciu kart płatniczych MasterCard.

Spółka uznała, że z tytułu nabywania usług od MasterCard powinna rozpoznać import usług zwolniony od VAT. Zdaniem banku usługa wykonywana przez MasterCard zaliczona powinna być do usług prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, więc w konsekwencji, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, powinna korzystać ze zwolnienia.

Jednak w ocenie fiskusa nie wszystkie nabywane przez bank od MasterCard usługi nie mają charakteru usługi kompleksowej, nie spełniają bowiem przesłanek do uznania ich za jedną całość. Według fiskusa warunki do zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 40 w zw. z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT spełniają nabywane przez bank usługi przesyłania do banku zapytań akceptacyjnych (autoryzacyjnych) transakcji wykonanych przy użyciu kart, rozliczania transakcji, przekazywania bankowi wiadomości rozliczeniowych od agenta rozliczeniowego, na podstawie, których bank obciąża rachunki posiadaczy kart płatniczych. Nie są to bowiem czynności czysto techniczne, a mają bezpośredni wpływ na fizyczne przekazanie środków pieniężnych i prowadzą do zmiany sytuacji prawnej lub finansowej stron transakcji płatniczej. Stanowią więc element usługi finansowej, mają odrębny charakter od usługi finansowej, są niezbędne do jej wykonania oraz właściwe (w znaczeniu specyficzne) dla usługi finansowej.

Inaczej jest jednak zdaniem fiskusa z: obsługą procesów reklamacyjnych, udzielaniem dostępu do informacji o kartach zatrzymanych, blokowaniem kart płatniczych, udzielaniem dostępu do systemów wspomagających autoryzację, a także innymi czynnościami mającymi na celu doprowadzenie do prawidłowego wykonania usługi rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (w tym alerty bezpieczeństwa). W przypadku tych usług fiskus uznał, iż mają one charakter czysto techniczny i przy ich wykonywaniu usługodawca nie ingeruje, inaczej niż w przypadku np. autoryzacji transakcji, w proces dokonywania płatności przy użyciu karty.

Sprawa trafiła do NSA. Zdaniem sądu usługi: obsługi procesów reklamacyjnych, udzielania dostępu do informacji o kartach zatrzymanych, blokowaniu kart płatniczych, udzielania dostępu do systemów wspomagających autoryzację, a także inne czynności mające na celu doprowadzenie do prawidłowego wykonania usługi rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych MasterCard (w tym alerty bezpieczeństwa) podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 w zw. z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. Usługi te mogą także podlegać zwolnieniu, ponieważ można uznać je za jedną kompleksową usługę związaną z transakcjami płatniczymi, która to niewątpliwie usługa podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.

Wyrok NSA z 3 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1489/13

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego