Początkowo planowano wprowadzenie zupełnie nowej reguły ogólnej odnoszącej się do momentu powstania obowiązku podatkowego. Miał on powstawać z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, w tym usługę częściową. W uchwalonych przepisach stanowi się jednak o powstaniu obowiązku podatkowego z chwilą dostarczenia towaru, bądź wykonania usługi.

Nowe przepisy jasno określają moment powstania obowiązku podatkowego dla sprzedaży ciągłej (zarówno usług, jak i dostawy towarów). Obowiązek podatkowy ma powstawać także z chwilą wykonania tych czynności, z tym że będzie się uznawać je za wykonane z upływem każdego okresu rozliczeniowego.

Zobacz: VAT: ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego od 1 stycznia 2014 >>>

Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego

Znacznie okrojony został szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Będzie on powstawał z chwilą:
1) otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:
a) wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,
b) przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
c) dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18 ustawy o VAT
d) świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy stanowiących import usług,
e) świadczenia zwolnionych z podatku usług finansowych (art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy;

2) otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT;

3) wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu:
a) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
b) dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1),
c) czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, stanowiących import usług).

4) wystawienia faktury z tytułu:
a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
b) świadczenia usług:
– telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
– wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT,
– najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
– ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
– stałej obsługi prawnej i biurowej,
– dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego
– z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy stanowiących import usług.

Zobacz: VAT: szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego od 1 stycznia 2014 >>>

Zmiany w VAT: czynności, które były rozliczane szczególnie a teraz są ogólnie >>>

Oczywiście utrzymana została zasada powstawania obowiązku podatkowego w związku z otrzymaniem płatności na poczet czynności opodatkowanej przed dokonaniem tej czynności.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji VAT 2014 >>

Zobacz także:

VAT 2014 - przygotuj się na zmiany >>>

Od nowego roku rewolucyjne zmiany w VAT >>>