Jak wynika z interpretacji indywidualnej z 27 lipca, wartością takiego świadczenia będzie korzyść wynikająca z zaniechania pobrania wynagrodzenia za udzielone poręczenia i zastawy udziałów. Wartość ta jednocześnie stanowić będzie dla spółki przychód podatkowy w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegający opodatkowaniu.

Przychód ten nie będzie korzystał ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż przepis ten swym zakresem obejmuje tylko subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, pochodzące ze środków publicznych. Zwolnienie, nie obejmuje dochodów podatników, otrzymanych z innych źródeł, Dodanie do przepisu określenia „inne nieodpłatne świadczenia”, nie zmienia charakteru ani celu tego przepisu. Jest to jedynie dopełnienie kategorii pomocy publicznej, o którą chodzi w tej normie. Nie każda bowiem dotacja, subwencja, bądź też dopłata ze środków publicznych będzie nosiła w ustawie szczególnej taką właśnie nazwę, choć swoim charakterem może być identyczna lub zbliżona do wymienionych rodzajów pomocy. Zatem, ww. zwolnienie może być stosowane tylko w razie zaistnienia przesłanek określonych tym przepisem, a nie w każdym przypadku wystąpienia nieodpłatnego świadczenia.

Interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Łodzi z 27 lipca 2012 r., IPTPB3/423-165/12-5/PM

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 t.j.)