Projekt ustawy wdraża do polskiego prawa m. in. przepisy dyrektywy Rady 2013/13/UE z 13 maja 2013 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie podatków w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz.U.UE.L.2013.141.30). Zmiany wprowadzone w ustawie o PIT oraz w ustawie o CIT mają umożliwić stosowanie przepisów tych ustaw do spółek utworzonych według prawa chorwackiego.

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 16 października 2013 r., a 17 października 2013 został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym. Uzasadnienie przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Artur Nowak-Far. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji do Spraw Unii Europejskiej.