Spór w niniejszej sprawie dotyczył kwestii, czy usługi assistance świadczone przez skarżącego na rzecz zakładu ubezpieczeń objęte są zwolnieniem z VAT przewidzianym art. 43 ust. 13 ustawy o VAT w związku z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT .

Według spółki świadczącej usługi kompleksowej pomocy drogowej usługi assistance są zwolnione z opodatkowania na podstawie zwolnienia określonego w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT , ponieważ stanowią element zwolnionej z VAT usługi ubezpieczeniowej wykonywanej przez zakłady ubezpieczeń, stanowiąc jednocześnie odrębną od tych usług całość. Poza tym są właściwe oraz niezbędne do świadczenia usługi ubezpieczeniowej przez zakłady ubezpieczeń.

Zarówno organ podatkowy jak i WSA w Poznaniu nie zgodziły się ze stanowiskiem spółki i uznały, że ta nie może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT . WSA w Poznaniu podniósł, że usługi assistance nie stanowią usługi właściwej do wykonywania usługi podstawowej, bowiem nie są wymienione, jako czynność ubezpieczeniowa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Zdaniem sądu kasacyjnego art. 43 ust. 13 ustawy o VAT nie pozostawia wątpliwości, że dotyczy podmiotów nie będących podmiotami ubezpieczającymi. Przepis ten dotyczy usług opartych na podwykonawstwie czy outsourcingu wykonywanych przez podmioty trzecie na rzecz podmiotów ubezpieczających. Przyjęcie, że wspomniany przepis dotyczy jedynie ubezpieczycieli czyni wprowadzenie tego przepisu bezprzedmiotowym, co pozostaje w sprzeczności z założeniem o racjonalnym ustawodawcy. Dlatego też NSA uchylił zaskarżony wyrok WSA w Poznaniu i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. Tym samym WSA w Poznaniu związany interpretacją NSA uchylił w drodze wyroku z 12 września 2012 r. niekorzystną dla spółki interpretację organu podatkowego.

Wyroki: NSA z 8 maja 2012 r., I FSK 268/12, oraz WSA z 12 września 2012 r., I SA/Po 600/12

Zobacz też

Ocena ryzyka kredytowego jest zwolniona z VAT

Outsourcing likwidacji szkód jest objęty zwolnieniem z VAT

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 t.j.)