Dnia 8 listopada zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat (Dz. U. Nr 236 poz. 1399), które określa tryb udostępniania danych gromadzonych przez organy Służby Celnej w systemach INTRASTAT i EXTRASTAT.

Nowe przepisy szczegółowo określają tryb udostępniania danych, gromadzonych przez organy Służby Celnej w ramach wykonywania zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej z pozostałymi krajami (EKSTRASTAT). Ze względu na potrzebę efektywnego wykonywania zadań Służby Celnej przez jednostki organizacyjne, dane udostępniać będzie Szef Służby Celnej oraz Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.
Udostępnianie danych, o których mowa powyżej, odbywa się na wniosek, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. Wniosek o cykliczne udostępnienie danych może dotyczyć maksymalnie okresu 12 miesięcy, za wyjątkiem informacji udzielanych naczelnym i centralnym organom administracji rządowej oraz Narodowego Banku Polskiego.

W obecnie obowiązujących przepisach zasadą jest, że dane o rzeczowym obrocie towarowym z zagranicą udostępniane są przez Służbę Celną nieodpłatnie. Nowo opublikowane rozporządzenie wprowadza opłaty za przetwarzanie danych udostępnianych z systemów informatycznych Służby Celnej. Opłata ustalana jest po złożenie wniosku biorąc pod uwagę prace merytoryczne, opłatę eksploatacji systemu teleinformatycznego oraz materiały eksploatacyjne i ekspedycji. Przepisy dokładnie określają sposób wyliczenia opłaty zróżnicowanej uwzględniającej wszystkie elementy.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia, tj. 23 listopada.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP