Chodziło o ustalenie podatnika w podatku od nieruchomości od budynków, które zostały oddane w dzierżawę. Działki zlokalizowane w ciągu autostrady stanowią własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Natomiast GDDKiA oddała je w dzierżawę dzierżawcy pod Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP), gdzie jest obecnie prowadzona stacja paliw.

 


Podatnik podatku od nieruchomości

Zdaniem GDDKiA nie jest ona podatnikiem podatku od nieruchomości od tych budynków. Płatnikiem takim, jej zdaniem, jest dzierżawca nieruchomości. Argumentowała to tym, że sama nie jest właścicielem ani posiadaczem tych nieruchomości, a jedynie wykonuje trwale funkcje zarządcze - włada nieruchomościami w imieniu Skarbu Państwa. Zatem te nieruchomości są udostępnione dzierżawcy przez właściciela, tj. Skarb Państwa działającego w sposób ustalony obowiązującymi przepisami.

 

Czy dzierżawca to podatnik

Jednak wójt gminy, wydający interpretację, nie podzielił tej argumentacji. Organ uznał, że GDDKiA objęła w posiadanie nieruchomości od właściciela, czyli Skarbu Państwa. Dodatkowo wskazywał na fakt, że w momencie podpisania umowy z dzierżawcą, nieruchomości już znajdowały się w trwałym zarządzie GDDKiA. Zdaniem organu spółka będąca dzierżawcą nieruchomości - jako dalszy posiadacz zależny - nie będzie więc podatnikiem od rzeczonych nieruchomości i posadowionych na niej budynków.

Tego samego zdania, co organ interpretacyjny był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (I SA/Kr 349/16). WSA wywiódł z art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, że podatnikiem podatku od nieruchomości będzie osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która objęła w posiadanie nieruchomość bezpośrednio od właściciela, tj. w tym przypadku, od Skarbu Państwa. Wyjątek od zasady bezpośredniości przy objęciu posiadania dotyczy wyłącznie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, co wyraźnie zostało wyeksponowane w powołanym przepisie.

Ostatecznie 29 listopada br. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 3229/16) uchylił wyrok WSA i interpretację indywidualną. Sąd uznał, że przyjęcie, iż ustanowienie trwałego zarządu jest równoznaczne z przejęciem zarządzanej nieruchomości jest błędnym założeniem. Trwały zarząd nie wywołuje skutków „na zewnątrz”, GDDKiA działa w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – wyjaśnił NSA.

Zobacz również: NSA: O podatku od nieruchomości przesądza wpis w dzienniku budowy >>

Czy grunty i budynki oddane w dzierżawę, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości? >>

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości >>