W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik, który przejmie do prowadzenia niepubliczne przedszkole zgłoszone do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, w którym będzie pełnić funkcję osoby prowadzącej (organu prowadzącego) w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. Podatnik nie jest zarejestrowany w CEIDG, ponieważ wpisowi do rejestru podmiotów nie podlega osoba fizyczna w zakresie prowadzonej działalności oświatowej, obejmującej prowadzenie przedszkola, szkoły lub innej placówki. Jest natomiast zarejestrowana - wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Podatnik zadał fiskusowi pytanie czy prowadzenie niepublicznego przedszkola należy uznać za prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Sam uważa, że może zostać uznana za taką działalność w rozumieniu ustawy o PIT, a w konsekwencji przedszkole niepubliczne nie może zostać uznane za podatnika podatku CIT.

Fiskus się zgodził i uznał, że prowadzenie przez podatnika niepublicznego przedszkola wypełnia przesłanki wynikające z definicji pozarolniczej działalności gospodarczej, zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, co tym samym oznacza, że uzyskiwane przychody co do zasady podlegają opodatkowaniu PIT. Odnosząc się natomiast do ustalenia, czy niepubliczne przedszkole prowadzone przez podatnika, jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, podlega ustawie o CIT, to stwierdził, że w niniejszej sprawie niepubliczne przedszkole nie będzie stanowić wyodrębnionego podmiotu, charakteryzującego się cechami istotnymi dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Oznacza to, że status podatnika będzie przysługiwał podatnikowi – organowi prowadzącemu niepubliczne przedszkole.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 maja 2015 r., sygn. akt IBPBI/1/4511-77/15/ESZ, LEX nr 261373

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego