Zgodnie z przepisami ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli organ prowadzący postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych stwierdzi, że zakres zawodu w państwie wnioskodawcy różni się znacząco od zakresu tego zawodu w Polsce ma prawo skierować wnioskodawcę, w przypadku doradcy podatkowego, do odbycia testu umiejętności. Rozporządzenie szczegółowo określa: warunki, sposób i tryb przeprowadzenia testu umiejętności oraz oceny posiadanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego przeprowadzenie.

Przyjęte w rozporządzeniu regulacje są zbliżone do zawartych w dotychczas obowiązujących przepisach z 2008 r. Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż test umiejętności jest przeprowadzany w terminie egzaminu na doradcę podatkowego, odzwierciedlają normy dotyczące organizacji i sposobu przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego, ogłaszania wyników egzaminu oraz sposobu weryfikacji oceny.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 14 grudnia 2016 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego (Dz. U. poz. 2055) wejdzie w życie 31 grudnia 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów