W przedmiotowej sprawie spór sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie czy w świetle art. 9a ust. 2 ustawy o PIT, podatnik rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej z 1 stycznia danego roku podatkowego, wybierający sposób opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT, jest obowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20 stycznia, nawet jeśli pierwszy obrót wystąpi przed tą datą, czy też jest obowiązany do złożenia takiego oświadczenia do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Według podatnika złożenie oświadczenia do dnia 20 stycznia, czy to przez rozpoczynającego działalność gospodarczą w trakcie roku, czy też innego podatnika, zawsze będzie oznaczało zachowanie terminu.

Jednak według organu podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w ciągu roku podatkowego są obowiązani złożyć stosowne oświadczenie o wyborze opodatkowania stawką 19 proc. do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Sprawa trafiła do NSA. Zdaniem sądu reguła, iż do 20 stycznia danego roku istnieje możliwość decydowania przez podatników o wyborze formy opodatkowania, powinna być rozumiana jak najszerzej i obejmować również podatników, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w danym roku podatkowym przed dniem 20 stycznia. Natomiast regulacja zawarta w drugiej części zadania drugiego w art. 9a ust. 2 ustawy o PIT, jako również respektująca wolę podatników poddania się określonemu reżimowi opodatkowania, adresowana jest do tych podatników, którzy z obiektywnych powodów, czyli daty podjęcia działalności gospodarczej, nie mieli możliwości zadeklarowania wyboru formy opodatkowania w regularnym terminie. Taki też, i tylko taki, jak należy przyjąć, był cel tej regulacji.

Zdaniem sądu kasacyjnego nie ma powodów, aby z innych względów niż te, o których mowa na gruncie art. 9a ust. 2 ustawy o PIT dokonywać rozdziału na podatników kontynuujących działalność gospodarczą, którzy chcą zmienić formę opodatkowania i tych, którzy dokonują wyboru tej formy rozpoczynając działalność gospodarczą i ustanawiać dla tych dwóch grup odrębne reguły działania.

Przyjęcie interpretacji organu podatkowego prowadziłoby do powstania sytuacji, w której podmiot kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej uzyskuje już od początku roku podatkowego przychody, a pomimo to ma pełną możliwość dokonania do 20 stycznia tego wyboru opodatkowania według zasad określonych w art. 30c ustawy o PIT, natomiast w przypadku podmiotu rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, np. od 1 stycznia, uzyskanie przez niego już pierwszego przychodu możliwości takiej go pozbawia.

Wyrok NSA z 16 listopada 2012 r., II FSK 540/11