Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożył przedsiębiorca w sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Pytanie dotyczyło stawek ryczałtu, które przedsiębiorca powinien stosować do świadczonych usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi odmówił wydania interpretacji i wezwał podatnika do uzupełnienia wniosku o wskazanie symbolu klasyfikacji statystycznej prowadzonej przez stronę pozarolniczej działalności gospodarczej, według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W rezultacie Dyrektor uznał, że podatnik nie przekazał takiej informacji, a bez niej urzędnik nie może samodzielnie kwalifikować usług i określać, jaki podatek należy od nich zapłacić.

Przedsiębiorca wniósł skargę do WSA w Łodzi argumentując, że w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku udzielił odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie w jakim czuł się kompetentny.

Sąd orzekł, że uzależnianie odpowiedzi od wskazania przez podatnika symbolu PKWiU stanowi przejaw zbędnego formalizmu i nie znajduje oparcia w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej. Obowiązkiem organu podatkowego było wydanie interpretacji podatkowej, zawierającej ocenę prawną stanowiska, gdyż stan faktyczny został przedstawiony przez przedsiębiorcę w sposób wyczerpujący.

Wyrok WSA w Łodzi z 28 kwietnia 2015 r., sygn. I SA/Łd 212/15

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego