Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku są świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Z treści przepisu wynika, że zwolnieniem objęte są świadczenia bez względu na formę, czy rodzaj w jakiej je przyznano, pieniężną czy niepieniężną, zapomoga czy inne świadczenie. Warunkiem do zastosowania zwolnienia jest, aby świadczenia zostały otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Od wypłaconych więc osobom pobierającym wojskową rentę rodzinną kwot z tytułu rekonwersji, zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu oraz zwrotu kosztów przewozu urządzenia domowego, wynikających z odpowiednich rozporządzeń ministra obrony narodowej, przekraczających limity korzystające ze zwolnienia płatnik nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy jednakże kwoty te powinien wykazać w sporządzonych informacjach PIT-8C.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 kwietnia 2014 r., IBPBII/2/415-231/14/ŁCz

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego