Minister rozwoju i finansów wydał rozporządzenie, w którym zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z tytułu stypendiów na wyjazdy zagraniczne w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o PIT oraz od dochodów otrzymywanych przez osoby przyjeżdżające do Polski z państw partnerskich uczestniczących w programie „Erasmus+.

Wypłaty stypendiów w ramach programu „Erasmus+” dokonują polskie organizacje uczestniczące w programie ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pełniącej w Polsce rolę Narodowej Agencji Programu „Erasmus+”. Zasada ta dotyczy zarówno stypendiów wyjazdowych, jak i stypendiów przyjazdowych (studentom/pracownikom uczelni) z państw partnerskich programu. Przy czym stypendia przyjazdowe wypłacane są wyłącznie przez uczelnie, gdyż mobilność edukacyjna z państwami partnerskim programu funkcjonuje wyłącznie w sektorze szkolnictwa wyższego.

Zaniechanie, dotyczące osób wyjeżdżających na studia zagraniczne będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r., a dotyczące osób przyjeżdżających do Polski do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.

Rozporządzenie ministra rozwoju finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2190) weszło w życie 29 grudnia 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów