W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik prowadzący działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (sse). W ramach działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie spółka ponosi szereg zobowiązań, które zalicza do kosztów uzyskania przychodów pomniejszających przychód z działalności w sse. Może się zdarzyć, że część zobowiązań spółki ulegnie przedawnieniu, a spółka zobowiązana jest do rozpoznania wartości przedawnionego zobowiązania, jako przychodu.

Spółka zadała więc fiskusowi pytanie czy przychód spółki, który powstanie w związku z przedawnieniem zobowiązań, które uprzednio zaliczone zostaną do kosztów strefowych, powinien być zaliczony do przychodów strefowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

Zdaniem spółki powinien, ponieważ gdyby nie działalność prowadzona na terenie sse przychód ten nigdy by nie powstał, a pierwotne zobowiązanie w całości stanowią koszt strefowy spółki.

Fiskus się zgodził ze spółką. Podkreślił, że zwolnieniem podatkowym objęty jest dochód wygenerowany bezpośrednio z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, wymienionej wprost w zezwoleniu. Fiskus wskazał jednocześnie na art. 117 § 2 k.c., w myśl, którego po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.

Biorąc pod uwagę te regulacje fiskus stwierdził, że przychód powstały w wyniku przedawnienia zobowiązań - bezpośrednio związanych z działalnością strefową objętą zezwoleniem, stanowi przychód strefowy. Natomiast przedawnione zobowiązania dotyczące kosztów niezwiązanych z działalnością strefową objętą zezwoleniem wpływają na dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Tym samym przychód powstały w wyniku przedawnienia zobowiązań uprzednio zaliczonych do „kosztów strefowych”, stanowi „przychód strefowy”, z którego dochód korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 grudnia 2014 r. , sygn. akt IBPBI/2/423-1208/14/SD, LEX nr 249169

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego