Minister finansów zmienił z urzędu interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 22 listopada 2012 r., IBPBII/2/415-1147/12/MZa, w której organ podatkowy uznał za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych zbycia okalu mieszkalnego w drodze umowy o dożywocie. Wnioskodawca twierdził, że nie będzie podlegał obowiązkowi uiszczenia podatku dochodowego w wysokości 18 proc. od wartości mieszkania, gdy zbywa mieszkanie w formie umowy dożywocia przed upływem 5 lat od nabycia spadku.

Jak zauważył minister finansów, kwestia opodatkowania dochodu z tytułu zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia była przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych, które nie było jednolite w tym zakresie. Wobec zaistniałej rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów, podjął 17 listopada 2014 r. uchwałę, sygn. akt II FPS 4/14, w myśl której w przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy.

Po wydaniu uchwały, w przedmiotowym zakresie, ukształtowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych, która jest w pełni zgodna z podjętą przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą, np. wyrok NSA z 12 maja 2015 r., sygn. akt II FSK 1349/13, wyrok NSA z 6 maja 2015, sygn. akt II FSK 1222/13, wyrok NSA z 11 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 3811/14 oraz wyrok NSA z 3 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2194/12.

Wobec powyższego minister finansów stwierdził, że na gruncie przepisów podatkowych przeniesienie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, na podstawie umowy o dożywocie, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego lokalu, stanowi odpłatne zbycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT. Ze względu jednak na brak przesłanek umożliwiających określenie przychodu z tego źródła, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy, nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu.

W konsekwencji minister uznał, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego w drodze umowy o dożywocie jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna ministra finansów z 28 października 2015 r., DD9.8222.2.64.2015.JQP

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł