Tak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z 25 lipca 2016 r. Chodziło o spółkę w sprawie dotyczącej stawki VAT dla dostawy wyrobów medycznych, wyposażenia i części zamiennych. Spółka zamierza dokonywać z Korei Południowej importu ultrasonografów używanych między innymi w diagnostyce ginekologicznej, kardiologicznej i onkologicznej. Importowane ultrasonografy będą składać się z jednostki centralnej (zestaw komputerowy i dysk twardy), ekranu LCD i/albo ekranu LED, specjalnej klawiatury do obsługi wyświetlanego obrazu i jego zapisu, niezbędnego oprogramowania służącego do odczytywania i interpretacji wyników i sond. Całość tych elementów jest niezbędna i konieczna do uznania, że dane urządzenie jest kompletne, bezpieczne i zdatne do użytku, a brak któregokolwiek elementu uniemożliwia prawidłowe korzystanie z ultrasonografu.

Według spółki ultrasonografy i wymienione produkty są wyrobem medycznym lub wyposażeniem wyrobu medycznego, zatem do ich sprzedaży znajdzie zastosowanie stawka podatku VAT w wysokości 8 proc.

Organ potwierdził, że ultrasonografy są wyrobami medycznymi i będą korzystały z preferencyjnej 8 proc. stawki podatku VAT. W ocenie organu ustawy o wyrobach medycznych, nie dają podstaw do zastosowania preferencyjnej stawki VAT do dostawy części zamiennych, które spółka klasyfikuje, jako wyposażenie wyrobu medycznego.

Według fiskusa zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych odrębnym przedmiotem o różnych właściwościach jest wyposażenie wyrobu medycznego i wyrób medyczny. Części zamienne nie spełniają definicji wyposażenia wyrobu medycznego, bowiem nie posiadają takich cech, które pozwalałyby stwierdzić, że są specjalnie przeznaczone przez wytwórcę do stosowania z wyrobem medycznym. Z kolei w kwestii wyposażenia dodatkowego, fiskus podkreślił, że dostawa dodatkowego wyposażenia, np. sondy do badania USG, nie stanowi nierozłącznego elementu aparatu, który nie może funkcjonować oddzielnie. Wymieniony element, jako wyposażenie dodatkowe, nie stanowi zestawu konkretnego wyrobu medycznego i może zostać sprzedane oddzielnie. Według fiskusa oczywiście z punktu widzenia spółki dostarczenie tego wyposażenia jest niewątpliwie pożądane, gdyż jest niezbędne do prawidłowego działania wyrobu medycznego, to jednak nie można w tej sytuacji stwierdzić, że jako całość z ultrasonografem podlega jednej stawce podatku. Organ stwierdził więc, iż dostawa części zamiennych do wyrobów medycznych oraz wyposażenia dodatkowego podlega opodatkowaniu podstawową stawką VAT w wysokości 23 proc., bowiem dostawa ta dotyczy jedynie pojedynczych części (elementów składowych) wyrobów medycznych, a nie wyrobu medycznego.

Sprawa trafiła do WSA w Warszawie. Zdaniem sądu w aspekcie stosowania stawki podatku VAT należy mieć na uwadze szerszą definicję wyrobu medycznego, jaka wynika nie z brzmienia art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych, lecz z treści art. 132 tej ustawy, według którego ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć m.in. także wyposażenie wyrobów medycznych. Oznacza to, że klasyfikując produkty z pozycji 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, należy odnosić je do szerokiego pojęcia wyrobu medycznego, a w konsekwencji – jeśli dany produkt stanowi "wyposażenie wyrobu medycznego", to dla celów podatku VAT winien być uznawany, jako "wyrób medyczny", zgodnie z regułami wykładni systemowej zewnętrznej.

Natomiast sąd zwrócił uwagę, iż ani ustawa o wyrobach medycznych ani przepisy ustawy o VAT nie zawierają pojęcia "wyposażenia dodatkowego", którego fiskus przeprowadził szeroki wywód prawny co do odrębności pojęć wyrobu medycznego i wyposażenia tegoż wyrobu medycznego i braku możliwości zastosowania do wyposażenia wyrobu medycznego, a końcowo odniósł się jedynie do wskazanych przykładowo sond. Sąd uznał, że w tym zakresie interpretacja fiskusa naruszyła zasadę zaufania do organu interpretującego. Natomiast nie zakwestionował stanowiska organu co do wskazanych sond, jeżeli zakupione zostały oddzielnie po jakimś czasie od zakupu ultrasonografu i nie spełniał wymogów wyrobów medycznych.

Sąd podzieli natomiast stanowisko fiskusa w kwestii dotyczącej części zamiennych wyrobu medycznego. Nie można zasadnie twierdzić, że jeśli w poz. 105 nie zostały wyłączone części wyrobów medycznych, na wzór określony w poz. 99 tego Załącznika, to również dostawa części tych wyrobów będzie objęta preferencyjną stawką.

Wyrok WSA w Warszawie z 25 lipca 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1686/15, LEX nr 2075729

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów