Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powyższa definicja jest źródłem wielu sporów między podatnikami a organami podatkowymi. Problem w tym, że "okoliczności wskazujące na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy" można rozumieć w sposób różnorodny, a organy podatkowe (a nawet sądy) dość często nadinterpretują ten zapis. W przedmiotowej sytuacji podatniczka działa jednak ewidentnie poza działalnością gospodarczą, a tym samym sprzedaż ubrań po córce nie podlega VAT. Gdyby było inaczej każdy, kto sprzedał co najmniej dwie rzeczy musiałby płacić ten podatek.

W zakresie podatku dochodowego należy pamiętać o zapisie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym sprzedaż części ruchomych (w tym ubrań) nie jest źródłem przychodów, jeżeli następuj po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Tym samym po upływie tego okresu nie trzeba także płacić PIT. Nie ma także obowiązku zgłaszania takich transakcji w urzędzie skarbowym.

 

Kongres Podatkowo Księgowy 26 XI 2012