Obowiązek opracowania sprawozdania wynika z art. 70 ust. 1 oraz art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649). Komisja Nadzoru Audytowego (KNA), powołana 2 lipca 2009 r., sprawuje nadzór nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz działalnością samorządu zawodowego biegłych rewidentów (Krajowej Izby Biegłych Rewidentów).

Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2010 przedstawia funkcjonowanie systemu nadzoru publicznego w Polsce w drugim roku jego działalności. System nadzoru publicznego ma służyć zapewnieniu odpowiedniej jakości badania sprawozdań finansowych i przyczyniać się do utrzymania i wzrostu zaufania uczestników rynku do tych sprawozdań. Sprawozdanie zawiera m.in.: informację o funkcjonowaniu systemu zapewnienia jakości, o wynikach postępowań dyscyplinarnych wobec biegłych rewidentów, o działalności samorządu zawodowego biegłych rewidentów w ramach systemu nadzoru publicznego, o kontroli procedury wpisu biegłych rewidentów do rejestru oraz podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych na listę, o współpracy międzynarodowej, a także o innych działaniach z zakresu nadzoru publicznego.

Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego oraz sprawozdania organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wykonujących zadania z zakresu nadzoru publicznego, a także sprawozdanie Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Opracował: Michał Malinowski, RPE WKP

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 23 maja 2011 r.