Warunkiem przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienia od podatku przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w ustawie jest wydatkowanie go wyłącznie na cele mieszkaniowe określone w zamkniętym katalogu zawartym w art. 21 ust. 25 tej ustawy bądź spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętej na powyższe cele.

W przypadku zatem przeznaczenia środków ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu lub pożyczki, spłata musi dotyczyć kredytu lub pożyczki zaciągniętej w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Powyższe warunki wynikają jednoznacznie z treści art. 21 ust. 25 ustawy, w związku z czym od ich spełnienia uzależnione jest prawo do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia.

Z powyższego wynika, iż ustawodawca w sposób wyraźny uznał, że wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych na spłatę pożyczki zaciągniętej u osoby fizycznej, nawet przy założeniu, że pożyczka ta została wydatkowana na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, nie daje podstaw do zastosowania ulgi w tym przepisie przewidzianej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 lipca 2013 r., IPTPB2/415-335/13-2/JR