Pytanie

Jak należy rozliczyć zgodnie z ustawą o CIT wykonanie strony internetowej przez zewnętrzną firmę na podstawie umowy?
Jednym z punktów umowy jest zapis, że zleceniodawca nabywa prawa autorskie do układu graficznego strony oraz oprogramowanie sklepu zleceniodawca nabywa zgodnie z licencją udzieloną na oprogramowanie .Z tytułu wykonanych prac wdrożeniowych zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 20.500 zł na podstawie wystawionej faktury VAT. Po wykonaniu strony internetowej nasza firma (zleceniodawca) podzieli koszty wykonania strony na 5 części - 1/5 wydatków pokrywa nasza firma, a na pozostałe 4/5 kosztów wystawimy faktury VAT na 4 kontrahentów w grupie, którzy partycypują w kosztach i będą użytkownikami tej strony.

Odpowiedź

Sklep internetowy powinien być amortyzowany.

Uzasadnienie

Rozumiem, że przedmiotem umowy jest sklep internetowy (strona) i umowa dotyczy przeniesienia praw autorskich do graficznego aspektu tej strony i licencji na oprogramowanie za wynagrodzeniem (20500 zł).

Zarówno autorskie lub pokrewne prawa majątkowe jak i licencje podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne (art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p. W efekcie zakupiona strona internetowa powinna być amortyzowana, przy czym jej wartość będzie musiała zostać podzielona między współwłaścicieli strony. W razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się bowiem w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku (art. 16g ust. 8 u.p.d.o.p.). W efekcie w ewidencji wartości niematerialnych należy ujawnić licencję na oprogramowanie strony internetowej z wartością początkową 4100 zł.

Amortyzację należy prowadzić minimum 24 miesiące (miesięczna stawka amortyzacji 4,16 proc. art. 16 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.).
Wątpliwości może budzić łączne ujęcie praw do grafik i licencji na oprogramowanie jako jednej wartości niematerialnej. Rozwiązanie takie wydaje się jednak trafne, bowiem oprogramowania sklepu nie będzie działało prawidłowo bez grafik. Cenę nabycia licencji na sklep zaś powiększa się o koszty instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych (art. 16g ust. 3 u.p.d.o.p.). Za takie wydatki trzeba uznać wydatki na stworzenie grafik, które umożliwiają uruchomienie sklepu internetowego.
Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji ministra finansów z 18 listopada 2014 r., IBPBI/2/423-1009/14/CzP.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł