Takie rozwiązanie obowiązywało m.in. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 79, poz. 533, z późn. zm.). Zostało uchylone z dniem wejścia w życie rozporządzenia dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 221), które miało na celu dostosowywanie formatu elektronicznego deklaracji na podatek od środków transportowych oraz układu informacji i powiązań między nimi do wymogów systemu ePUAP.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 9 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nadanym przez ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przesyłania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
2) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone deklaracje na podatek od środków transportowych

- uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w deklaracjach na podatek od środków transportowych oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

W związku z powyższym projektowane rozporządzenie w § 2 określa, iż deklaracje na podatek od środków transportowych składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być przesyłane z wykorzystaniem interfejsu dostępnego na stronie internetowej, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwej jednostki samorządu terytorialnego albo elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
W projektowanym rozporządzeniu wskazuje się dwa rodzaje podpisów elektronicznych, którymi powinny być opatrzone deklaracje na podatek od środków transportowych dopuszczając alternatywne stosowanie: bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

W projekcie proponuje się, by przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

W związku z faktem, że projekt rozporządzenia dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego, zostanie on przedstawiony do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.