Wniesiony do Sejmu prezydencki projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadza zmianę, która przyznaje sądowi administracyjnemu prawo do wydania merytorycznego rozstrzygnięcia, a nie tylko ograniczenia się do uchylenia zaskarżonego aktu. W obowiązującym stanie prawnym sąd, orzekając wyłącznie kasacyjnie zawiera w wyroku jedynie ocenę prawną i wskazówki co do dalszego postępowania.

Zgodnie z projektem, sąd zobowiązując organ do wydania określonej decyzji lub postanowienia wskaże także termin do ich wydania. Natomiast właściwy organ będzie miał obowiązek zawiadomić sąd o wydaniu decyzji lub postanowienia w terminie siedmiu dni od dnia ich wydania. W przypadku braku zawiadomienia sąd będzie mógł wymierzyć organowi grzywnę w wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Ponadto projekt przewiduje, że w przypadku nie wydania w zakreślonym przez sąd terminie decyzji lub postanowienia o wskazanym rozstrzygnięciu, strona będzie miała prawo wnieść skargę z żądaniem wydania orzeczenia stwierdzającego istnienie albo nieistnienie uprawnienia lub obowiązku, a także wymierzenia organowi grzywny. Nowym rozwiązaniem jest też możliwość zasądzenia przez sąd od organu a rzecz skarżącego sumy pieniężnej w wysokości od 1.000 złotych do 10.000 złotych jako swoistego zadośćuczynienia za niewykonanie wyroku.

Nowa regulacja pozwali skarżącemu zdecydowanie szybciej uzyskać merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy, zapobiegnie także przypadkom niewykonania wytycznych sądu, a groźba zasądzenia wynagrodzenia będzie, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, wzmacniała gwarancje terminowego wykonania orzeczeń sądowych przez organy.