Wieloletni Plan Finansowy Państwa składa się z dwóch części: Programu konwergencji. Aktualizacja 2015, który zawiera prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych do 2018 r. i prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji oraz Celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.

W efekcie wprowadzanych działań konsolidacyjnych oraz dzięki korzystnej strukturze wzrostu gospodarczego, możliwe było ukształtowanie się deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziome pozwalającym na oczekiwanie zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu. W latach 2015-2018 przewiduje się dalszą konsolidację finansów publicznych. Prognozuje się, że deficyt sektora spadnie odpowiednio do: 2,7 proc. PKB, 2,3 proc. PKB, 1,8 proc. PKB i 1,2 proc. PKB.

Wzrost gospodarczy w 2015 r. wyniesie 3,4 proc. W kolejnych latach realne tempo wzrostu PKB będzie stopniowo przyspieszać i wyniesie: 3,8 proc. w 2016 r., 3,9 proc. w 2017 r. i 4,0 proc. w 2018 r.

Po wyraźnym spadku inflacji w końcu 2014 r., również w tym roku presja inflacyjna będzie bardzo ograniczona. Oczekuje się, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadną w 2015 r. średnio o 0,2 proc., a w latach kolejnych inflacja będzie stopniowo przyspieszać i wskaźnik CPI ukształtuje się na poziomie: 1,7 proc. w 2016 r., 1,8 proc. w 2017 r. i 2,5 proc. w 2018 r.

Poprawa sytuacji gospodarczej, w tym wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji, przełoży się na poprawę sytuacji na rynku pracy. Szacuje się, że w 2015 r. stopa bezrobocia spadnie do 8,2 proc. W 2016 r. ukształtuje się ona na poziomie 7,6 proc., aby do 2018 r. zmniejszyć się do 6,5 proc.