RPO: przychody z umów o dożywocie nie powinny być opodatkowane

Rzecznik Praw Obywatelskich chce wprowadzenia jasnych przepisów regulujących kwestię opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu zawieranych umów o dożywocie, a także o rozważenie wyłączenia przychodów z tych umów ze źródeł opodatkowania PIT.

W swoim wystąpieniu do ministra finansów RPO zwraca uwagę na to, że interpretacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do przychodów z tytułu umowy dożywocia jest niezwykle utrudniona. Do niedawna orzecznictwo sądów administracyjnych w tej kwestii było rozbieżne, Obecnie linia orzecznicza jest jednolita i sądy uznają, że przychody ze zbycia nieruchomości (przed upływem pięciu lat od jej nabycia) uzyskane w związku z zawartą umową o dożywocie, podlegają opodatkowaniu PIT.

Zdaniem Rzecznika, niezwykle trudno jest zrozumieć intencje ustawodawcy, który z jednej strony dąży do zwalniania z opodatkowania świadczeń przekazywanych między członkami najbliższej rodziny, a z drugiej - poprzez niejasne przepisy - nakazuje opodatkowanie świadczeń o bardzo podobnym charakterze jakim są świadczenia w ramach umowy o dożywocie. Zagadnienie to ma również istotne znaczenie z powodu praktyki gospodarczej, kształtującej się obecnie w związku z brakiem ustawowej regulacji hipoteki odwróconej. Negatywne skutki dla seniorów związane z brakiem takiej regulacji, są pogarszane w związku z niejasnymi przepisami dotyczącymi opodatkowania przychodów z umów o dożywocie.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie zainicjowania zmian legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia jasnych przepisów regulujących kwestię opodatkowania przychodów z umów o dożywocie, a także o rozważenie, czy tak ważny cel społeczny jak zaopatrzenie seniorów w podstawowe środki do życia, nie wymaga objęcia ich zwolnieniem podatkowym.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.rpo.gov.pl, stan z dnia 26 lipca 2013 r.

Data publikacji: 26 lipca 2013 r.