W odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego w sprawie reformy systemu podatkowego i opracowania założeń nowej regulacji ustawowej zastępującej obecną Ordynację podatkową, Rzecznik wskazała na problemy natury generalnej z jakimi obywatele zwracają się do jej Biura, mając nadzieję, że informacje te okażą się pomocne w dalszych pracach Komisji.

Nieprawidłowości dotyczą m.in. wydawania w tym samym czasie sprzecznych ze sobą interpretacji indywidualnych w odniesieniu do analogicznych stanów faktycznych, długiego oczekiwania na uzyskanie ostatecznego stanowiska, pomijania przez organy podatkowe jednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych, nieuwzględniania przepisów unijnych oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydawania niewielkiej ilości interpretacji ogólnych przez ministra finansów, a także wysokiego wskaźnika interpretacji indywidualnych uchylanych przez sądy administracyjne.

W zakresie przeprowadzania kontroli podatkowych oraz skarbowych, obywatele zawracają uwagę na wszczynanie kontroli tuż przed upływem okresu zobowiązań podatkowych, wykorzystywanie przez organy podatkowe hipoteki lub zastawu skarbowego jako zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w celu uniknięcia konsekwencji związanych z upływem terminu przedawnienia, przedłużanie kontroli, w szczególności dotyczących zwrotu VAT, jak również na naruszanie przepisów dotyczących przebiegu kontroli podatkowych i skarbowych, przede wszystkim w przypadku zawiadamiania o zamiarze ich wszczęcia.

W ocenie RPO, reforma systemu podatkowego powinna przede wszystkim koncentrować się na zapewnieniu dobrej jakości legislacyjnej przepisów zgodnej z konstytucyjną zasadą określoności i pewności prawa. Przepisy prawne muszą być sformułowane w sposób poprawny, precyzyjny i jasny, aby obywatel mógł przewidzieć konsekwencje prawno- podatkowe swoich zachowań