Projektowane zmiany w ustawach o podatkach dochodowych mają implementować do polskiego porządku prawnego trzy dyrektywy Rady UE. Wdrożenie tych dyrektyw sprowadza się do:

1. Wprowadzenia w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nowego rozdziału 7a regulującego zasady przekazywania informacji o wypłatach odsetek

2. Wprowadzenia w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ogólnej klauzuli zapobiegającej nadużyciom w przypadku stosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 tej ustawy

3. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących przepisów nakładających obowiązek sporządzenia i przedłożenia dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

4. Uzupełnienie listy podmiotów, do których ma zastosowanie art. 20 ust. 14 i art. 22 ust. 6 ustawy do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o dwie spółki prawa rumuńskiego

5. Wprowadzenia zmian dostosowujących w obydwu ww. ustawach związanych z wprowadzeniem nowego rozdziału i nowych jednostek redakcyjnych oraz zmianę w zakresie zwolnienia od podatku uposażenia otrzymywanego przez funkcjonariusza organizacji międzynarodowej.

Ponadto projekt wprowadza zmiany w Ordynacji podatkowej polegające na zastąpieniu dotychczasowego wskazania terytoriów zależnych lub stowarzyszonych na potrzeby przepisów o wymianie informacji oraz o wydawaniu zaświadczenia o miejscu zamieszkania, odesłaniem do rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przewiduje się także zmianę w Kodeksie karnym skarbowym związaną z uzupełnieniem zakresu podmiotowego przepisu nakładającego sankcje karne za niedopełnienie obowiązków informacyjnych oraz dostosowaniem tego przepisu do nowych jednostek redakcyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zobacz książkę "Podmioty powiązane. Ceny transferowe. Dokumentacja podatkowa" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego