Uchwałą z czerwca 2014 r. KRDP przyjęła regulamin korzystania ze środków funduszu, a w grudniu powołano Radę Funduszu w skład której – zgodnie wolą Zjazdu - weszli członkowie KRDP oraz przedstawiciele szesnastu Regionalnych Oddziałów KIDP.

Na lutowym posiedzeniu KRDP z tego roku przyjęto regulamin działania Rady Funduszu, który określa zadania, tryb i procedurę postępowania tego gremium przy rozpoznawaniu wniosków o przyznanie świadczeń z Funduszu.

O przyznanie świadczeń z Funduszu mogą zwrócić się jednostki organizacyjne KIDP (tj. organy Izby, Regionalne Oddziały Izby, Biuro Izby, Komisje i zespoły powoływane przez organy Izby i Regionalne Oddziały Izby), które utraciły bieżącą płynność finansową lub są zagrożone utratą płynności finansowej w okresie najbliższych 3 miesięcy. Poza złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń jednostka organizacyjna KIDP musi przekazać Radzie Funduszu plan naprawczy. Na tej podstawie Rada będzie określać zasady postępowania restrukturyzacyjnego, a także sprawować nadzór i kontrolę nad prawidłową realizacją postępowania.

W myśl regulaminu członkowie 30-osobowej Rady Funduszu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza, którzy tworzą Prezydium Rady Funduszu. Rada obraduje na posiedzeniach, pierwsze powinno się odbyć do 15 kwietnia br., kolejne terminy wyznacza Przewodniczący - o zwołanie posiedzenia może też wnioskować połowa członków Rady. Rada powinna się spotkać nie rzadziej niż raz w roku. Członkowie Rady Funduszu podejmują decyzje w formie uchwał, mogą także działać w trybie obiegowym w drodze pisemnej lub elektronicznej bez zwoływania posiedzenia. Członkowie Rady Funduszu wykonują swoje funkcje społecznie, mają natomiast prawo do zwrotu kosztów za wydatki poniesione w związku z wykonywaniem swoich funkcji w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa korporacyjnego.

Rada Funduszu odmawia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunku utraty bieżącej płynności finansowej lub nie jest zagrożony utratą płynności w okresie najbliższych 3 miesięcy, a także wtedy, gdy - pomimo posiadania lokat bankowych - nie realizuje na bieżąco swoich zobowiązań.

Zasady postępowania restrukturyzacyjnego podlega uzgodnieniom między Radą Funduszu a jednostką organizacyjną KIDP, której dotyczy wniosek. Uchwałę określającą zasady postępowania restrukturyzacyjnego Rada Funduszu podejmuje w formie uchwały, opiniuje ją Komisja Finansowa KRDP - jeśli jest pozytywna przekazuje się ją na posiedzenie Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Źródło: Załącznik do uchwały nr 149 /2015 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.