W przedmiotowej sprawie fiskus za prawidłowe uznał stanowisko wnioskodawcy w sprawie braku opodatkowania VAT czynności sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze licytacji publicznej w sprawie egzekucyjnej.

Nieruchomość została nabyta przez dłużniczkę na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności. Dłużniczka nigdy nie była podatnikiem VAT. Przy nabyciu nie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nie figurowała też w rejestrze, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Dłużniczka nie zamieszkuje w tego lokalu. Lokal nigdy nie był przez nią wynajmowany na cele niemieszkalne. W lokalu nie ponosiła wydatków na ulepszenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Fiskus potwierdził, że warunkiem opodatkowania danej czynności VAT jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających VAT, po drugie – musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem VAT. Jeśli więc osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Sprzedaż w trybie licytacji publicznej lokalu, o którym mowa nie będzie więc podlegała opodatkowaniu VAT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 września 2014 r., ITPP2/443-812/14/AP, LEX nr 241600

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego