Ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym przepis art. 17 ust. 1, określający przychody z kapitałów pieniężnych podlegających opodatkowaniu nie regulują podatkowych konsekwencji w stosunku do członków spółdzielni, przekształcanej w spółkę kapitałową, uznać zatem należy iż, co do zasady przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę kapitałową, dla członków spółdzielni uczestniczących w przekształceniu powinno być neutralne podatkowo, bowiem nie uzyskują oni dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu. Należne im bowiem z tytułu członkostwa w spółdzielni kwoty, stają się wkładami wniesionymi na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej.

Spółdzielnia wskutek przekształcenia nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następcę prawnego, natomiast członek spółdzielni staje się z dniem przekształcenia udziałowcem spółki przekształconej, w związku z tym majątek spółdzielni staje się majątkiem spółki przekształconej. Mając na uwadze powyższe, przekształcenie spółdzielni w spółkę z o.o. pozostaje neutralne podatkowo w świetle przepisów ustawy o PIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w warszawie z 22 grudnia 2011 r., sygn. IPPPB2/415-876/11-2/AK.