W związku z prowadzonym obecnie procesem likwidacji kilkudziesięciu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, część majątku polikwidacyjnego w postaci nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, które po zaspokojeniu wierzycieli pozostaną do zagospodarowania, planuje się wykorzystać na potrzeby statutowe instytucji państwowych.

Zgodnie z ustawą o CIT, w przypadku przekazania przez likwidowaną spółkę kapitałową na rzecz wspólników rzeczowych składników majątku, spółka zobowiązana jest określić swój przychód z tego tytułu oraz koszty uzyskania tego przychodu. W konsekwencji może więc powstać dochód, który należy opodatkować, a w sytuacji kiedy jedynym wspólnikiem likwidowanej spółki jest Skarb Państwa, zapłacony przez nią podatek obciążałby Skarb Państwa, który zarazem byłby beneficjentem tej należności.

Minister finansów wydał więc rozporządzenie, w którym zarządza zaniechanie poboru CIT od dochodów jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w likwidacji, uzyskanych w wyniku przekazania przez te spółki na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu, w wykonaniu uchwały o podziale majątku w procesie likwidacji oraz wpłat z zysku od zysku osiągniętego z tego tytułu. Pozwoli to wyeliminować sytuację, w której spółki te będą zmuszone do wstrzymania procesów likwidacyjnych z uwagi na brak środków na zapłatę podatku oraz dokonania wpłaty z zysku. Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) oraz zysku uzyskanych do 31 grudnia 2016 r.

Rozporządzenie z 12 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku (Dz. U. poz. 399) wejdzie w życie 7 kwietnia 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego