Przedsiębiorcy popierają prezydenckie postulaty zmian w przepisach podatkowych

Zdaniem Pracodawców RP, prezydenckie propozycje zmian w Ordynacji podatkowej mogą być pierwszym krokiem ku uzdrowieniu relacji podatnik – administracja. Ich wejście w życie, bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia zaufania obywateli wobec państwa i jego organów.

Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP podkreślił, że postulaty przedstawione przez Bronisława Komorowskiego zostały poparte rzetelnie przygotowaną analizą stanu prawnego, seminariami eksperckimi i dialogiem przez duże „D” z przedsiębiorcami, czyli dokładnie w taki sposób, jakiego oczekuje się od projektodawców przy tworzeniu prawa.

Kancelaria Prezydenta RP postuluje m.in. rozszerzenie katalogu zasad ogólnych w Ordynacji podatkowej o zasadę in dubio pro tributario, czyli zasadę rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Jak zauważa Andrzej Malinowski obecnie organy podatkowe bez skrupułów rozstrzygają spory w myśl zasady przeciwnej, czyli in dubio pro fisco, co w sposób oczywisty szkodzi przedsiębiorcom i naraża ich na ponoszenie kosztów, do których nie powinni być zobowiązani.

Pracodawcy pozytywnie oceniają także postulat wprowadzenia 30-dniowego terminu na opublikowanie interpretacji indywidualnych w Biuletynie Informacji Publicznej i zobowiązania organu do zamieszczania także w terminie 30 dni informacji o zmianie lub uchyleniu danej interpretacji. Przyczyniłoby się to do zwiększenia dostępności oraz przejrzystości bazy interpretacji, na czym skorzystają podatnicy.

Zdaniem Pracodawców RP, niezwłocznie znowelizowane powinny zostać także przepisy dotyczące wyjątków przerywających lub zawieszających bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, gdyż obecne regulacje doprowadzają do licznych patologii w postępowaniach podatkowych, na czym traci zarówno podatnik, jak i państwo.

Z punktu widzenia przedsiębiorców pozytywnie należy ocenić także postulat ograniczenia możliwości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej gdy okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące. Zmiany w tym zakresie powinny ograniczyć uznaniowość działań organów podatkowych poprzez obowiązek działania w oparciu o merytoryczne i obiektywne przesłanki.

Z pozytywną oceną spotkały się także następujące postulaty: wprowadzenia fakultatywności składania uzasadnienia do korekty deklaracji podatkowej, uchylenia obowiązków administracyjnych "korekty kosztów" w podatkach dochodowych, zmniejszenia uciążliwości kontroli dla podatników i administracji a także propozycja usunięcia możliwości przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji i w konsekwencji pozostawienie w postępowaniu odwoławczym wyłącznie możliwości przeprowadzania dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie przez organ odwoławczy.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, stan z dnia 11 września 2014 r.

Data publikacji: 11 września 2014 r.