Rządowy projekt zmieniający przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje stworzenie podstawy prawnej umożliwiającej finansowanie z budżetu państwa programu rządowego , którego celem jest wspieranie wybitnych studentów w podejmowaniu studiów w najlepszych uczelniach na świecie.

Program, który ma ruszyć od roku akademickiego 2016/2017, umożliwi udzielenie tym osobom pomocy finansowej w zakresie kosztów związanych z kształceniem. Będzie mogło z niego skorzystać ok. 100 studentów rocznie. W 2016 r. budżet państwa przeznaczy na ten cel 18,5 mln, a planowana kwota dofinansowania na cały 10-letni program do 2025 r. to 336 mln zł.

Obowiązujące przepisy podatkowe przewidują zwolnienia od podatku wielu świadczeń o podobnym charakterze, w tym świadczeń otrzymywanych przez studentów. Należą do nich m.in. stypendia za wyniki w nauce i świadczenia pomocy materialnej. Ze zwolnienia podatkowego korzystają także inne kategorie należności o charakterze zbliżonym do świadczeń, które otrzymają uczestnicy programu, tj. diety czy koszty podróży. Uzasadnione jest więc objęcie pomocy finansowej udzielanej uczestnikom rządowego programu wskazanym zwolnieniem podatkowym.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego