Problemem negatywnie rzutującym na efektywność funkcjonowania gminnych organów podatkowych jest konieczność prowadzenia postępowań podatkowych dotyczących
niewielkich kwot podatku w sprawach oczywistych, niewymagających prowadzenia jakiegokolwiek postępowania dowodowego.

Uproszczenia procedury

Nie ma sensu prowadzenie sformalizowanego i kosztownego postępowania w sytuacji, gdy kwota podatku nie jest sporna, stan faktyczny nie budzi wątpliwości i podatnik chce mieć jak najszybciej rozstrzygniętą sprawę. Postępowania takie są odformalizowane i z założenia muszą być krótko prowadzone. Kończą się wydaniem decyzji, która nie jest uzasadniana. W efekcie podatnik ma szybko decyzję, a organ podatkowy mniej pracy i mniejsze koszty postępowania. Postępowanie uproszczone nie może być realizowane bez zgody (albo wniosku) podatnika i w sprawach problemowych, gdzie istnieją rozbieżności co do okoliczności rzutujących na wysokość podatku.

Nadzieja w nowej ordynacji podatkowej

Propozycja wprowadzenia postępowań uproszczonych zawarta jest w projekcie nowej ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym projektem, jeżeli nie ma potrzeby prowadzenia postępowania dowodowego (stan faktyczny nie budzi wątpliwości) lub kwota podatku nie przekracza 5 tys. zł, organ podatkowy może, za zgodą strony, od razu wydać decyzję, której nie uzasadnia. Sprawy w tym postępowaniu będą załatwiane szybko, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Zgodnie z projektem uproszczenie postępowania sprowadza się do tego, że nie trzeba wydawać i doręczać postanowienia o jego wszczęciu, nie zawiadamia się podatnika o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego oraz nie uzasadniania się wydanej decyzji, chyba że zażąda tego strona po doręczeniu rozstrzygnięcia. Podatnik ma prawo, na ogólnych zasadach, do odwołania od decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta do samorządowego kolegium odwoławczego i zaskarżenia do sądu decyzji kolegium. Wprowadzenie proponowanej w projekcie nowej ordynacji podatkowej uproszczonej procedury usprawni załatwianie drobnych spraw, zmniejszy nakład pracy organów i koszty z tym związane. 

prof. dr hab. Leonard Etel, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

Nowa ordynacja podatkowa najwcześniej w 2020 roku >>
 

Więcej na temat projektu nowej ordynacji podatkowej w miesięczniku Finanse Komunalne >>