Zasadniczym celem ustawy jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej przez nałożenie na właściwe organy obowiązku określenia jednolitych wzorów pism w formie elektronicznej, wykorzystywanych w procedurach administracyjnych. Ujednolicone mają zostać przede wszystkim różnego rodzaju formularze wniosków o wydanie zezwolenia lub licencji, wpis do rejestru, zmianę danych w zezwoleniu lub w rejestrze, czy zgłoszenie danej działalności właściwemu organowi.

Wzory wniosków będą precyzyjnie określać zakres wymaganych danych i zawierać wskazania, jakie dokumenty należy dołączyć. Ma to ograniczyć liczbę urzędowych wezwań do uzupełnienia braków, co powinno znacząco przyspieszyć załatwianie spraw administracyjnych.

Po wejściu w życie zmian przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek w formie elektronicznej lub papierowej. Wzory wniosków w postaci elektronicznej będą zamieszczone w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na platformie ePUAP. Wzory wniosków będą dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej danego urzędu.

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego