Obowiązująca dotychczas w tym zakresie umowa z Jugosławią została podpisana w 1985 i w nowych warunkach gospodarczych, jak i nowej sytuacji międzynarodowej nie odpowiada współczesnym wymogom wynikającym z przystąpienia Polski do Europejskiej Organizacji Współpracy i Rozwoju (OECD), jak i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Nowa konwencja między Polską a Bośnią i Hercegowiną (BiH) o unikaniu podwójnego opodatkowania jest oparta o aktualną wersję Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku.

W przypadku Polski konwencja postanowieniami konwencji objęty zostanie podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, a w przypadku BiH, obejmie ona podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od zysków przedsiębiorstw.

Konwencja ustanawia ogólną zasadę, iż zyski przedsiębiorstwa danego państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że osiągane są w drugim państwie za pośrednictwem położonego tam zakładu i w takiej mierze, w jakiej mogą być one zakładowi przypisane.

Zmieniona została definicja należności licencyjnych, w celu bezspornego objęcia nią oprogramowania komputerowego. Co do zasady, uposażenia pracowników najemnych mających miejsce zamieszkania w jednym państwie i zatrudnionych w drugim państwie, mogą być w nim opodatkowane, jeżeli pobyt w tym państwie trwa dłużej niż 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym.

Konwencja oddzielnie reguluje zarobki dyrektorów, artystów i sportowców. Świadczenia emerytalne bądź rentowe opodatkowane będą w miejscu rezydencji.

W przypadku Polski podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie metoda wyłączenia z progresją, która polega na tym, że dochód osiągnięty za granicą jest zwolniony z podatku w kraju rezydencji podatkowej, natomiast jest brany pod uwagę jedynie przy obliczaniu stawki podatkowej, według której podatnik będzie zobowiązany rozliczyć podatek od dochodów uzyskanych w kraju rezydencji podatkowej.

W stosunku do obecnie obowiązującej umowy rozszerzono natomiast zastosowanie metody zaliczenia proporcjonalnego w odniesieniu do dochodów z zysków przedsiębiorstw, dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków z przeniesienia własności majątku oraz do innych dochodów, nieobjętych pozostałymi postanowieniami konwencji.

Metoda proporcjonalnego zaliczenia polega na tym, że podatek zapłacony od dochodu osiągniętego za granicą jest zaliczany na poczet podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego od całości dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł zagranicznych pozostaje w stosunku do całości dochodu podatnika.

W Konwencji zastosowano rozwiązanie zgodne z Modelową Konwencją OECD, które ma na celu zapewnienie stosowania w relacjach bilateralnych tzw. pełnej klauzuli wymiany informacji podatkowych.

Konwencja będzie stosowana w odniesieniu do podatków potrącanych „u źródła” – do dochodu osiągniętego lub majątku posiadanego 1 stycznia lub tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym konwencja wejdzie w życie zaś w odniesieniu do pozostałych podatków, do dochodu osiągniętego lub do majątku posiadanego w jakimkolwiek roku podatkowym rozpoczynającym się 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym wejdzie w życie.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego