Czy w 2008 r. roboty budowlane dotyczące budynków zakładów karnych są objęte 7% stawką VAT?

Roboty budowlane dotyczące budynków zakładów karnych opodatkowane są stawką podstawową 22%. Stawka 7% ma zastosowanie tylko do budynków mieszkalnych na terenie zakładów karnych oraz lokali mieszkalnych w budynkach zakładów karnych (jeśli takowe istnieją).


Zakres stosowania stawki 7% w budownictwie wynika z przepisów art. 41 ust. 12-12c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. oraz § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Z przepisów tych wynika, że stawka ta ma zastosowanie do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych oraz budynków instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską.

Pojęcie obiektów budownictwa mieszkaniowego definiuje art. 2 pkt 12 u.p.t.u. Przewiduje on, że przez obiekty takie rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. W konsekwencji są obiektami budownictwa mieszkaniowego budynki mieszkalne na terenie zakładów karnych i poprawczych (zaliczane do budynków zbiorowego zamieszkania - PKOB 113), nie są zaś nimi budynki zakładów karnych i poprawczych (zaliczane do pozostałych budynków niemieszkalnych - PKOB 127). Oznacza to, że obniżona stawka 7% ma zastosowanie do robót dotyczących budynków mieszkalnych na terenie zakładów karnych i poprawczych oraz lokali mieszkalnych w budynkach zakładów karnych i poprawczych (jeśli takowe istnieją). W pozostałym zakresie, w szczególności w przypadku robót dotyczących budynków zakładów karnych, obowiązuje stawka podstawowa 22%.