Jedną z takich zmian jest ta dotycząca dokumentu dostawy, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe opodatkowane – ze względu na przeznaczenie – zerową stawką akcyzy. Może on być zastąpiony przez inny dokument pod warunkiem, że będzie zawierał identyczne dane jak oryginał.

Zobacz: Resort finansów przygotował założenia do zmian w akcyzie >>

Uwzględniony także został postulat Pracodawców RP dotyczący definicji ubytków. Zaproponowano objęcie nią m.in. wszelkich strat wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką inną niż zerowa. Zaproponowano także wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą zwalnia się od akcyzy ubytki tych wyrobów w liczbie określonej w rozporządzeniu ministra finansów, pod warunkiem, że liczba wyrobów została określona za pomocą zalegalizowanych przyrządów pomiarowych.

W odpowiedzi na postulat organizacji zmieniono także zapisy dotyczące poziomu zabezpieczenia akcyzowego składanego przez Pośredniczący Podmiot Tytoniowy (PPT). W kwestii jego wysokości zaproponowano modyfikację przepisu – poprzez wprowadzenie minimalnego poziomu zabezpieczenia generalnego (2 mln zł) oraz maksymalnej wysokości zabezpieczenia ryczałtowego (30 mln zł).

Projektodawca uwzględnił również propozycję zmiany zapisu dotyczącego PPT przedsiębiorcy zagranicznego, który obliguje go do otwarcia w Polsce oddziału lub przedstawicielstwa. Zamiast tego będzie zobowiązany wyznaczyć Reprezentujący Podmiot Tytoniowy (RPT) i za jego pośrednictwem dokonywać obrotu suszem tytoniowym.

Pracodawcy RP mieli również zastrzeżenia do projektowanych rozwiązań w zakresie ograniczenia zwolnienia z podatku akcyzowego pojazdów sanitarnych nabywanych przez podmioty z sektora prywatnego. Zdaniem organizacji, w zwolnieniu od akcyzy niezbędne jest uwzględnienie pojazdów nabywanych przez te właśnie podmioty. Ministerstwo Finansów przychyliło się do tej opinii. Obecne brzmienie przepisu nie budzi już wątpliwości i obejmuje zwolnieniem pojazdy sanitarne spełniające cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach jako ambulanse ratunkowe i ruchome jednostki intensywnej opieki medycznej – bez względu na to, czy nabywane będą one przez podmioty państwowe, czy też prywatne.

Oprócz zgłoszenia uwag co do założeń przedstawionych w projekcie, Pracodawcy RP zaproponowali rozwiązania, które powinny znaleźć się w ustawie. Projektodawca uwzględnił m.in. propozycję organizacji związaną z dokonaniem zmiany ustawy akcyzowej w taki sposób, aby umożliwić dostawcom gazu wykazywanie faktur zmniejszających ilość dostarczonych wyrobów gazowych – z którymi nie wiąże się obowiązek zapłaty akcyzy – w deklaracjach składanych na bieżąco, tj. za miesiąc, w którym została wystawiona faktura korygująca in minus.

W projekcie założeń wprowadzono także regulację umożliwiającą korektę oświadczenia o ilości wyrobów gazowych używanych na inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, którego uzyskanie od nabywcy tych wyrobów stanowi warunek ich zwolnienia od akcyzy. Korekty oświadczenia będzie można dokonać nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dodatkowo projektodawca uwzględnił propozycję doprecyzowania zakresu zwolnienia określonego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy akcyzowej i rozszerzenia definicji „systemu prowadzącego do osiągania celów w zakresie efektywności energetycznej” poprzez uwzględnienie w niej systemu wprowadzonego ustawą o efektywności energetycznej, z ewentualnym zastrzeżeniem, iż za objęte systemem uważa się podmioty, które muszą umarzać świadectwa efektywności energetycznej.