Pytanie

Czy obowiązek stosowania jednolitego pliku kontrolnego, który wejdzie w życie 1 lipca 2016 r., obejmie również największe firmy obsługiwane przez biura rachunkowe?

Odpowiedź

Tak, również firmy będące dużymi przedsiębiorcami, które powierzyły prowadzenie ksiąg biurom rachunkowym, będą od 1 lipca 2016 r. obowiązane do przekazywania na żądanie organów podatkowych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci jednolitego pliku kontrolnego.

Uzasadnienie

Obowiązek przekazywania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego wynikać będzie z dodawanego 1 lipca 2016 r. art. 193a Ordynacji podatkowej – dalej o.p.  I tak z art. 193a § 1 o.p. wynikać będzie, że w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 o.p., wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą. Z kolei art. 193a § 2 o.p. stanowić będzie, że struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. To właśnie dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 o.p., stanowić będą jednolity plik kontrolny.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że z przepisów, o których mowa nie wynika, aby powierzenie prowadzenia ksiąg biurom rachunkowym wyłączało obowiązek przekazywania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci jednolitego pliku kontrolnego. A zatem także firmy będące dużymi przedsiębiorcami, które powierzyły prowadzenie ksiąg biurom rachunkowym, będą od 1 lipca 2016 r. obowiązane do przekazywania na żądanie organów podatkowych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci jednolitego pliku kontrolnego.

Dowiedz się więcej z książki
Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych w Polsce
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł