Powiat, realizując zadanie własne w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb w sprawach dróg powiatowych, a w szczególności w celu poprawy warunków komunikacyjnych, zamierza realizować zadanie inwestycyjne. Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi powiatowej. Przebudowana w ramach ww. inwestycji droga powiatowa jest ogólnodostępna i będzie udostępniana nieodpłatnie. Towary i usługi nabyte w ramach zadania inwestycyjnego, o którym mowa we wniosku nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Powiat zastanawiał się, czy ma możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących realizację zadania. Według wnioskodawcy takiej możliwości nie ma.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko powiatu za prawidłowe. Przypomniał, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego. Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi nabyte w ramach zadania inwestycyjnego, o którym mowa we wniosku nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przebudowana w ramach ww. inwestycji droga powiatowa jest i będzie ogólnodostępna oraz jest i będzie udostępniana nieodpłatnie. Mając na względzie powyższy przepis, w przedstawionej sytuacji faktycznej została spełniona tylko jedna z dwóch koniecznych przesłanek.

Zatem z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 listopada 2016 r., sygn. 2461-IBPP3.4512.686.2016.1.SR

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów