Obecnie właściwość organów celnych w zakresie spraw karnych skarbowych opiera się na zasadach ogólnych, bez rozróżnienia kategorii i klasyfikacji czynów zabronionych. Pomocniczo stosowane jest rozporządzenie ministra finansów z 29 października 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 481).

W związku z potrzebą zwiększenia poprzez specjalizację efektywności ścigania poszczególnych rodzajów przestępczości skarbowej w ustawie o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw, wchodzącej w życie z 1 kwietnia 2015 r., wprowadzono odrębną delegację do wydania aktu wykonawczego w tym zakresie.

Zobacz: Prezydent podpisał zmiany w ustawie o Służbie Celnej >>

Projektowane rozporządzenie w sposób jednoznaczny określi właściwość urzędu celnego jako finansowego organu postępowania przygotowawczego i izby celnej jako organu nad nim nadrzędnego. Ponadto umożliwi wprowadzenie specjalizacji urzędów celnych w zakresie prowadzenia przez te urzędy postępowań w sprawach o poszczególne przestępstwa skarbowe, poprzez szczegółowe określenie zakresu spraw, do prowadzenia których został wyznaczony konkretny urząd.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 kwietnia 2015 r.