Podkomisja zarekomendowała przyjęcie do projektu sześciu poprawek legislacyjnych.

Projekt, przygotowany przez posłów PO, umożliwia obniżenie podatku płaconego od dochodu ze sprzedaży odziedziczonych m.in. akcji, wkładów w spółdzielni, innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. W takim przypadku do kosztu uzyskania przychodów podatnik mógłby zaliczyć wydatki poniesione przez spadkodawcę na nabycie tych praw majątkowych.

Ponadto w projekcie wskazano, że zwolnieniu z podatku ma podlegać "dochód ze zbycia udziałów albo wkładów w spółdzielni, innych papierów wartościowych niż akcje oraz tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych otrzymanych w drodze darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn".

W uzasadnieniu do ustawy autorzy zmian wskazali na brak jednolitej linii orzecznictwa sądów w sprawie możliwości pomniejszenia przez spadkobierców przychodów ze zbycia odziedziczonych przez nich np. papierów wartościowych, o koszty poniesione na ich nabycie przez spadkodawców.

"Wpływa to (...) niekorzystnie na postrzeganie przez inwestorów przedmiotowej kategorii inwestycji. Ponadto, w omawianym kontekście, obowiązujące obecnie przepisy podatkowe w nieuzasadniony sposób preferują lokaty bankowe, gdzie w wyniku ich zakończenia lub zerwania przez spadkobiercę nie dochodzi do obowiązku zapłaty podatku od całej wartości lokaty, a jedynie od naliczonych odsetek" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Zaznaczono też na brak jednolitego podejścia w odniesieniu do dziedziczonych obligacji. W przypadku ich sprzedaży przez spadkobiercę przed terminem wykupu podatek dochodowy płacony jest od całej wartości obligacji, natomiast w przypadku, gdy spadkobierca zatrzyma obligacje do terminu wykupu, wówczas podatek zapłaci wyłącznie od kwoty naliczonego dyskonta lub odsetek.

mmu/ mki/