Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".

Zgodnie ze wskazanym wyżej przepisem do wystawiania faktur VAT uprawnione są wyłącznie podmioty zarejestrowane jako "podatnicy VAT czynni". Jeśli zatem podatnik zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej i został wykreślony przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnik VAT, nie spełnia warunku, o którym mowa powyżej, tj. nie jest "podatnikiem VAT czynnym'.

Po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej i wykreśleniu przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnik VAT, traci się status podmiotu uprawnionego do wystawiania faktur VAT.