Analiza działalności KIP zainicjowała zmiany w jej strukturze organizacyjnej i funkcjonowaniu. Zmiany te mają zapewnić optymalne wsparcie podatników. 29 grudnia 2014 r. zatwierdzona została "Koncepcja rozwoju Krajowej Informacji Podatkowej". Dokument ten zawiera opis funkcjonowania KIP w dotychczasowej formule oraz przedstawia pożądane kierunki rozwoju. W załącznikach dodatkowo przedstawiono propozycje centralizacji Krajowej Informacji Podatkowej, koncepcję specjalizacji rzeczowej jej biur oraz analizę działania podobnych do niej instytucji w innych krajach.

Jednym z głównych założeń projektowanych zmian jest skrócenie terminu wydawania interpretacji indywidualnych do 2 miesięcy. Kolejnym celem jest stworzenie z Krajowej Informacji Podatkowej ogólnokrajowego punktu informacji podatkowej, obsługującego wiele kanałów komunikacji, prezentującego kompletną i jednolitą informację na temat podatków, przyjętą i stosowaną konsekwentnie przez wszystkie jednostki administracji podatkowej.

Zobacz: Minister: na interpretację podatkową będziemy czekać o miesiąc krócej >>

Skrócenie terminu wydawania podatnikom interpretacji indywidualnych z 3 miesięcy, przewidywanych w przepisach prawa, do 2 miesięcy, wymaga wzmocnienia kadrowego KIP w związku z tym zaplanowano dodatkowe 175 etatów, które pochodzić będą z etatów uzyskanych w wyniku konsolidacji usług pomocniczych w administracji podatkowej.

Jednolita dla podatników i urzędów skarbowych informacja na temat przepisów prawa podatkowego oraz ich interpretacji przez Krajową Informację Podatkową da podatnikom pewność co do sposobu stosowania przez organy administracji podatkowej przepisów prawa podatkowego oraz zwiększy poczucie stabilizacji w tym obszarze. Powinno to przyczynić się do większej dobrowolności w wypełnianiu obowiązków podatkowych, zmniejszenia liczby popełnianych błędów, skutkujących uszczupleniami lub opóźnieniami wpływów podatkowych do budżetu państwa, jak również do ograniczenia wizyt podatników w urzędach skarbowych.

Do narzędzi włączonych do nowej struktury będzie należeć Portal Podatkowy, który jako istotny kanał dystrybucji informacji podatkowej będzie uzupełniał takie możliwości komunikacyjne jak e-mail, infolinia, Baza Wiedzy Administracji Podatkowej, czy też interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego.