Spór między stronami dotyczył oceny, czy spółka z o.o. z racji posiadania osadnika centralnego oraz hałdy, była obligowana do zapłaty podatku od nieruchomości według wyższej stawki, tj. według stawki od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Według prezydenta miasta spółka powinna zapłacić wyższy podatek, ponieważ teren osadnika centralnego oraz hałdy znajdują się w jej posiadaniu, jako przedsiębiorcy. Spółka podjęła też czynności przygotowawcze, dotyczące wykorzystania nieruchomości oraz budowli osadnika pod budowę oczyszczalni odpadów pogórniczych oraz zakładu granulacji miału węglowego. Według prezydenta w sprawie nie wystąpiły względy techniczne, które wykluczałyby wyższe opodatkowanie.

Spółka uznała, że organ błędnie przyjął, że degradacja gruntu stanowiąca następstwo działalności kopalni węgla kamiennego umożliwia jego wykorzystanie bez dokonania ogromnych inwestycji i nie mieści się w pojęciu "względów technicznych". Zdaniem spółki teren osadnika centralnego oraz hałdy nie nadawały się do żadnej działalności gospodarczej, ponieważ stanowiły typowy nieużytek pozostały po działalności przemysłowej związanej z wydobywaniem węgla kamiennego, w związku z czym wystąpiły względy techniczne, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Spółka nie zgadzała się też z tym, że ocena istnienia "względów technicznych" leży w tym przypadku wyłącznie w gestii organu ochrony środowiska oraz, że brak możliwości korzystania z nieruchomości musi mieć charakter trwały, a ciężar wykazania ww. faktów obarcza spółkę.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Sąd nie podzielił twierdzeń spółki o istnieniu "względów technicznych". Zdaniem sądu związek podejmowanych przez podatnika czynności przygotowawczych z planowaną aktywnością gospodarczą eliminuje możliwość odwołania się do "względów technicznych" w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Działania takie świadczą o istnieniu więzi gospodarczej między przedmiotem opodatkowania, a prowadzoną czy też planowaną przez podatnika działalnością gospodarczą, co niweczy istnienie "względów technicznych".

Wyrok NSA z 16 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2869/12

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego