Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 maja 2015 r.

W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się Park Narodowy, który realizuje projekt współfinansowany w 85 proc. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest modernizacja infrastruktury turystycznej.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono w okresie od sierpnia 2012 r. do grudnia 2014 r. modernizację 2 miejsc biwakowych. Na wszystkich fakturach VAT dokumentujących zakupy dokonywane w związku z modernizacją 2 miejsc biwakowych, jako nabywca widnieje park. Miejsca po zakończeniu inwestycji zostały wprowadzone do środków trwałych.

Park nie dokonywał odliczeń podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupów związanych z modernizacją tych miejsc biwakowych, ponieważ jego zamiarem nie było wykorzystywanie modernizowanych miejsc biwakowych dla celów działalności gospodarczej, tylko do realizacji zadań wyznaczonych przez ustawę o ochronie przyrody.

Jednak wynikające już w trakcie realizacji zadania koszty eksploatacji miejsc biwakowych (utrzymanie czystości infrastruktury, koszenie, obsługa, przygotowanie drewna, odbiór śmieci, zakup środków czystości itd.) zmusiły park do podjęcia działań w kierunku pozyskania środków na ich utrzymanie. Park wprowadził więc opłaty za korzystanie z tej infrastruktury, tj. za: ustawienie namiotu, rozpalenie ogniska, grillowanie i zakup drewna na ognisko oraz za toalety.

Wątpliwości parku dotyczyły ustalenia czy w związku ze zmianą przeznaczenia wykorzystania opisanych dwóch miejsc biwakowych park będzie miał prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego uprzednio nieodliczonego w związku z zakupami dokonywanymi przy ich modernizacji.

Zdaniem fiskusa park rozpoczynając inwestycje w postaci modernizacji dwóch miejsc biwakowych nie miał prawa do obniżenia na bieżąco podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji, bowiem początkowo jego zamiarem nie było wykorzystywanie modernizowanych miejsc biwakowych dla celów działalności gospodarczej, tylko do realizacji zadań ustawowych. Prawo do odliczenia podatnik nabył jednak na skutek zmiany koncepcji wykorzystania powstałego w wyniku realizacji mienia. Na etapie prowadzonej inwestycji park podjął decyzje o wykorzystaniu ww. mienia do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zobacz książkę "Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Oznacza to, że przedmiotowy środek trwały nigdy nie był wykorzystywany do działalności zwolnionej, ani do działalności niepodlegającej opodatkowaniu, a decyzję o zmianie przeznaczenia zakupionych towarów i usług podjęto przed oddaniem tego środka trwałego do użytkowania (w trakcie realizacji inwestycji). A to oznacza, że podatnik ma prawo do korekty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu. Korekty podatku naliczonego związanego z zakupami dokonanymi przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu wykorzystania miejsc biwakowych należy dokonać w całości, jednorazowo w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług.

Natomiast w odniesieniu do zakupionych towarów i usług po podjęciu decyzji o zmianie sposobu wykorzystania miejsc biwakowych, parkowi przysługiwało (przysługuje) prawo do odliczenia podatku naliczonego w trakcie realizacji inwestycji „na bieżąco”, tj. w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę, lub w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 maja 2015 r., sygn. akt IBPP3/4512-170/15/MN, LEX nr 262279

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego